Dữ liệu biên mục

Calculus : Annotated Instructor’s Edition
Loại tài liệu: book
Mã tài liệu: 78330
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Johnston, Elgin H. ; Mathews, Jerry
Thông tin xuất bản: Pearson
Tình trạng vật lý: 1306 p.
Từ khóa: Toán học , Giải tích toán học , Calculus
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Toán học
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Student ed. v. 1. Chapter 1. A beginning look at calculus Chapter 2. Rates, sums, limits, and continuity Chapter 3. Slope and curve analysis Chapter 4. The fundamental theorem of calculus Chapter 5. Optimization and derivative tools Chapter
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)