Dữ liệu biên mục

Indonesia: A country study
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78259
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: U.S. Government Printing Office
Tình trạng vật lý: 440 p.
Từ khóa: Country studies, Indonesia
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Địa lý & Du lịch
Môn học: (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This edition of Indonesia: A Country Study replaces the previous edition, published in 1993. Like its predecessor, this study attempts to review the history and treat in a concise manner the dominant social, political, economic, and military aspects of contemporary Indonesia. Sources of information included books, scholarly journals, foreign and domestic newspapers, official reports of governments and international organizations, and numerous periodicals and Web sites on Indonesian and Southeast Asian affairs.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)