Dữ liệu biên mục

Business ethics : managing corporate citizenship and sustainability in the ageof globalization
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78222
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Crane, Andrew; Matten, Dirk
Thông tin xuất bản: Oxford
Tình trạng vật lý: 652 p.
Từ khóa: Business ethics, Europe
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)