Dữ liệu biên mục

The hyper(in)visible fat woman : weight and gender discourse incontemporary society
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78191
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Gailey, Jeannine A.
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 223 p.
Từ khóa: Obesity in women , Social spects , North America,  Body image in women , North America
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)