Dữ liệu biên mục

Relating indigenous and settler identities : beyond domination
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78172
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Bell, Avril
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 259 p.
Từ khóa: Reconciliation,  Colonization, Social aspects, Postcolonialism,  Colonists,  Indigenous peoples
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Chính sách xã hội & phúc lợi xã hội
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)