Dữ liệu biên mục

Immigration policy and the Scandinavian welfare state 1945 2010
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78142
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Brochmann, Grete
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 309 p.
Từ khóa: Welfare state, Scandinavia,  Emigration & Immigration, Scandinavia
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Contents: Welfare state, nation and immigration Sweden : the flagship of multiculturalism Denmark : a national welfare state meets the world Norway : the land of the golden mean Comparison : a model with three exceptions?
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)