Dữ liệu biên mục

Migration and Transformation: Multi Level Analysis of Migrant Transnationalism
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78135
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 237 p.
Từ khóa: European, Framework, Programme, Migration, Multicultural
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Tài chính & Đầu tư
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)