Dữ liệu biên mục

Mapping mass mobilization : Understanding revolutionary moments in Argentina and Ukraine
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78130
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Onuch, Olga
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 346 p.
Từ khóa: Social movements, History, Political participation, Argentina, Ukraine
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Through a paired comparison of two moments of mass mobilization, in Ukraine and Argentina, focusing on the role of different actors involved, this text maps out a multi-layered sequence of events leading up to mass mobilization.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)