Dữ liệu biên mục

Liturgy in Post colonial Perspectives: Only One Is Holy
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78122
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 319 p.
Từ khóa: Liturgics, Postcolonialism, Religious aspects
Danh mục: Sách, Nhân văn, Tôn giáo & Thần học
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book brings Christian, Jewish and Muslim scholars from different fields of knowledge and many places across the globe to introduce/expand the dialogue between the field of liturgy and postcolonial/decolonial thinking. Connecting main themes in both fields, this book shows what is at stake in this dialectical scholarship
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)