Dữ liệu biên mục

Violence and Understanding in Gaza: The British Broadsheets’ Coverage of the War
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78115
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Kaposi, Dávid
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 220 p.
Từ khóa: Gaza War, Press coverage, Great Britain, 2008 2009
Danh mục: Sách, Lịch sử, Nhân văn
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Violence and Understanding in Gaza is the first comprehensive investigation of the British broadsheets' coverage of the Gaza War. Written in accessible language and engaging style, it critiques the newspapers' output, which it is argued replicates the black and white logic of war instead of focusing on negotiations and peace
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)