Dữ liệu biên mục

Postcolonial Citizens and Ethnic Migration: The Netherlands and Japan in the Age of Globalization
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78105
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Sharpe, Michael O.
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 270 p.
Từ khóa: Return migration, Political aspects, Netherlands, Transnationalism, Citizenship, Japan
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book provides a cross-regional investigation of the role of citizenship and ethnicity in migration, political incorporation, and political transnationalism in the age of globalization, exploring the political realities of Dutch Antilleans in the Netherlands and Latin American Nikkeijin in Japan
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)