Dữ liệu biên mục

History, Memory and Migration: Perceptions of the Past and the Politics of Incorporation
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78099
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 251 p.
Từ khóa: Immigrants, Cultural assimilation, Collective memory, Nationalism, Cultural pluralism, Ethnic groups, Emigration and immigration, Social aspects
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: By conversing with the main bodies of relevant literature from Migration Studies and Memory Studies, this overview highlights how analysing memories can contribute to a better understanding of the complexities of migrant incorporation. The chapters consider international case studies from Europe, North America, Australia, Asia and the Middle East
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)