Dữ liệu biên mục

Seidel's guide to physical examination (Seventh Edition)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78098
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Elsevier
Tình trạng vật lý: 738 p.
Từ khóa: Physical Diagnosis, Medical history taking, Physical Examination, Electronic books
Danh mục: Sách, Y học, Bệnh
Môn học: (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Be prepared in any clinical setting with this portable, full-color, illustrated guide. Key information includes differential diagnosis tips, pediatric variations, sample documentation, and other helpful assessment data for quick reference. Separate chapters cover age-specific exams for infants, children, and adolescents, the healthy female evaluation, and reporting and documenting findings.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)