Dữ liệu biên mục

How to do a systematic literature review in nursing : a step by step guide
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78045
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Bettany Saltikov, Josette
Thông tin xuất bản: McGraw Hill
Tình trạng vật lý: 190 p.
Từ khóa: Nursing, Research, Methodology
Danh mục: Điều dưỡng, Sách, Điều dưỡng, Nha khoa & Chăm sóc sức khỏe
Môn học: (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)