Dữ liệu biên mục

Semiconductor devices, physics and technology
Loại tài liệu: book
Mã tài liệu: 78004
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Sze, S.M. (Simon Min), 1936
Thông tin xuất bản: Wiley
Tình trạng vật lý: 536 p.
Từ khóa: Kỹ thuật điện , Semiconductors
Danh mục: Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật, Kỹ thuật điện & điện tử
Môn học: (NKHVL) Ngành Khoa học vật liệu, (PHY3465) Cảm biến và ứng dụng, (PHY3711) Thực tập chuyên ngành, (02TDKTN) Ngành Kỹ thuật năng lượng, (52520401) Ngành Vật lý kỹ thuật, (EPN2014) Vật lý bán dẫn và linh kiện, (EPN2014) Vật lý bán dẫn và linh kiện, (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3351) Vật lí linh kiện bán dẫn, (PHY3355) Thực tập Vật lí chất rắn, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book is an introduction to the physical principles of modern semiconductor devices and their advanced fabrication technology. It begins with a brief historical review of major devices and key technologies and is then divided into three sections: semiconductor material properties, physics of semiconductor devices and processing technology to fabricate these semiconductor devices.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)