Dữ liệu biên mục

Object Oriented Analysis and Design with Applications: International Edition (3rd edition)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77968
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Addison Wesley
Tình trạng vật lý: 709 p.
Từ khóa: Công nghệ thông tin , Tin học , Lập trình hướng đối tượng (Khoa học máy tính)
Danh mục: Sách, Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin, Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (52480101) Ngành Khoa học máy tính , (7480101) Ngành Khoa học máy tính chất lượng cao TT23, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (INT3110) Phân tích và thiết kế hướng đối tượng, (INT3110) Phân tích và thiết kế hướng đối tượng, (INT3110) Phân tích và thiết kế hướng đối tượng, (INT3110) Phân tích và thiết kế hướng đối tượng, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)