Dữ liệu biên mục

Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology (Twenty Six Edition)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77909
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Brooks, Geo.F.; Carroll, Karen C.; Butel, Janet S.; Morse, Stephen A.; Mietzner, Timothy A.
Thông tin xuất bản: McGraw Hill
Tình trạng vật lý: 882 p.
Từ khóa: Medical microbiology,  Diagnostic microbiology
Danh mục: Sách, Y học, Bệnh
Môn học: (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)