Dữ liệu biên mục

Phương pháp luận Sử học (in lần thứ 3)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77866
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Đại học Sư phạm
Tình trạng vật lý: 270 tr.
Từ khóa: Sử học, Phương pháp luận, Phương pháp định lượng
Danh mục: Sách, Lịch sử, Nhân văn
Môn học: (7320303) Ngành Lưu trữ học, (ARO3020) Sử liệu học, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Đại cương về phương pháp luận sử học Phần 2: Một số chuyên đề nâng cao về phương pháp luận sử học
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)