Dữ liệu biên mục

Real Analysis
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77844
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Royden, H. L.; Fitzpatrick, P. M.
Thông tin xuất bản: China Machine Press
Tình trạng vật lý: 505 tr.
Từ khóa: Mathematics, measure theory, integration theory, functional analysis
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Toán học
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: I Lebesgue Integration for Functions of a Single Real Variable II Abstract Spaces: Metric, Topological, Banach, and Hilbert Spaces III Measure and Integration: General Theory Bibliography Index
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)