Dữ liệu biên mục

Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (Tái bán có bổ sung, sửa chữa)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77810
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật
Tình trạng vật lý: 279 tr.
Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam , Cách mạng, Đảng cộng sản Việt Nam Lịch sử
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học chính trị
Môn học: (7480110QTD) Ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính, (PHI1005) Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2, (04MC) Môn chung, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (52140231) Ngành Sư phạm Tiếng Anh CLC, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (52140231) Ngành Sư phạm Tiếng Anh, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (5214232) Ngành Sư phạm Tiếng Nga, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (7140236) Ngành Sư phạm Tiếng Nhật, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (7140233) Ngành Sư phạm Tiếng Pháp, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (7320205) Ngành Quản lý thông tin, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, (7220104) Ngành Hán Nôm, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (7229030) Ngành Văn học, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (52140218) Ngành Sư phạm Lịch sử, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (52220301) Ngành Triết học, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (7229010) Ngành Lịch sử, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (HIS3031) Đường lối đối ngoại của Đảng qua các thời kì lịch sử, (HIS3101) Một số vấn đề cơ bản trong đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, (HIS3104) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc xây dựng bộ máy chính quyền thời kì 1945 -1975, (HIS3111) Công tác vận động quần chúng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình cách mạng, (7229020) Ngành Ngôn ngữ học, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (7310601) Ngành Quốc tế học, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (7310613) Ngành Nhật Bản học, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (7310301) Ngành Xã hội học, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (7320201) Ngành Thông tin - thư viện, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (7810103) Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (7320108) Ngành Quan hệ công chúng, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (7340406) Ngành Quản trị văn phòng, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (7310620) Ngành Đông Nam Á học, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (7310608) Ngành Đông phương học, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, (7310630) Ngành Việt Nam học, (7310201) Ngành Chính trị học, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (   HIS1002)    Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (7760101) Ngành Công tác xã hội, (HIS1002) Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: • Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quy
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)