Dữ liệu biên mục

Computer organization and architecture : designing for performance
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77739
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Stallings, William
Thông tin xuất bản: Prentice Hall
Tình trạng vật lý: 792 p.
Từ khóa: Công nghệ thông tin, Tin học, Kiến trúc máy tính, Tổ chức máy tính
Danh mục: Sách, Khoa học máy tính, Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin
Môn học: (7480110QTD) Ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính, (INS1009) Tiếng Anh chuyên ngành 1 (dành cho ngành Tin học và Kĩ thuật máy tính), (7340405) Ngành Hệ thống thông tin quản lí, (INS2063) Các công nghệ dựa trên nền công nghệ thông tin, (02TDCNH) Ngành Công nghệ hàng không vũ trụ, (52480101) Ngành Khoa học máy tính , (7480101) Ngành Khoa học máy tính chất lượng cao TT23, (52480104) Ngành Hệ thống thông tin, (52520214) Ngành Kỹ thuật máy tính, (52510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông , (7510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông chất lượng cao TT23, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (52480102) Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, (ELT3047) Kiến trúc máy tính, (ELT3047) Kiến trúc máy tính, (ELT3047) Kiến trúc máy tính, (INT2205) Kiến trúc máy tính, (INT2205) Kiến trúc máy tính, (INT2205) Kiến trúc máy tính, (INT2205) Kiến trúc máy tính, (INT2205) Kiến trúc máy tính, (INT2205) Kiến trúc máy tính, (INT2205) Kiến trúc máy tính, (INT2205) Kiến trúc máy tính, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Four-time winner of the best Computer Science and Engineering textbook of the year award from the Textbook and Academic Authors Association, Computer Organization and Architecture: Designing for Performance provides a thorough discussion of the fundamentals of computer organization and architecture, covering not just processor design, but memory, I/O, and parallel systems. Coverage is supported by a wealth of concrete examples emphasizing modern RISC, CISC, and superscalar systems. Undergraduates and professionals in computer science, computer engineering, and electrical engineering courses will learn the fundamentals of processor and computer design from this award-winning text.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)