Dữ liệu biên mục

Human rights trade offs in times of economic growth : the long term capability impacts of extractive led development
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77683
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Valencia, Areli
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 297 p.
Từ khóa: Political science,  Mineral industries, Environmental aspects, Peru, La Oroya,  Urban pollution
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Chính sách xã hội & phúc lợi xã hội
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)