Dữ liệu biên mục

New English File Pre Intermediate Multipack: Student's Book Workbook Multirom
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77668
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Oxenden, Clive; Latham, Christina; Seligson, Koenig Paul
Thông tin xuất bản: Văn hóa Thông tin
Tình trạng vật lý: 252 p.
Từ khóa: Tiếng Anh, Pre Intermediate Multipack , Tiếng Anh giao tiếp
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7320205) Ngành Quản lý thông tin, (7229030) Ngành Văn học, (FLF2102) Tiếng Anh cơ sở 2, (52220301) Ngành Triết học, (FLF2101) Tiếng Anh cơ sở 1, (FLF2102) Tiếng Anh cơ sở 2, (7229010) Ngành Lịch sử, (FLF2101) Tiếng Anh cơ sở 1, (7310601) Ngành Quốc tế học, (FLF2101) Tiếng Anh cơ sở 1, (FLF2102) Tiếng Anh cơ sở 2, (7310613) Ngành Nhật Bản học, (FLF2101) Tiếng Anh cơ sở 1, (FLF2102) Tiếng Anh cơ sở 2, (7310301) Ngành Xã hội học, (FLF2101) Tiếng Anh cơ sở 1, (FLF2102) Tiếng Anh cơ sở 2, (FLF2101) Tiếng Anh cơ sở 1, (FLF2102) Tiếng Anh cơ sở 2, (7320108) Ngành Quan hệ công chúng, (FLF2101) Tiếng Anh cơ sở 1, (FLF2102) Tiếng Anh cơ sở 2, (7810201) Ngành Quản trị khách sạn, (FLF2102) Tiếng Anh cơ sở 2, (7340406) Ngành Quản trị văn phòng, (FLF2101) Tiếng Anh cơ sở 1 , (FLF2102) Tiếng Anh cơ sở 2, (7310608) Ngành Đông phương học, (FLF1107) Tiếng Anh cơ sở 3, (7320303) Ngành Lưu trữ học, (FLF2102) Tiếng Anh cơ sở 2, (7229009) Ngành Tôn giáo học, (FLF2101) Tiếng Anh cơ sở 1 , (FLF2102) Tiếng Anh cơ sở 2 , (7310630) Ngành Việt Nam học, (7310201) Ngành Chính trị học, (FLF2101) Tiếng Anh cơ sở 1, (FLF2102) Tiếng Anh cơ sở 2, (   FLF2101)    Tiếng Anh cơ sở 1, (   FLF2102)    Tiếng Anh cơ sở 2, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (7760101) Ngành Công tác xã hội, (FLF2101) Tiếng Anh cơ sở 1, (FLF2102) Tiếng Anh cơ sở 2
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)