Dữ liệu biên mục

Expanding Tactics For Listening, second edition Luyện Nghe tiếng anh
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77664
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Richards, Jack C.
Thông tin xuất bản: Từ điển Bách Khoa
Tình trạng vật lý: 188 p.
Từ khóa: Listening, IELTS Listening, Tactics for Listening
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7310608) Ngành Đông phương học, (ORS3299) Tiếng Anh nâng cao 1, (ORS3300) Tiếng Anh nâng cao 2, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Cuốn sách gồm 24 chủ đề thông dụng: Unit 1: Small Talk Unit 2: Part Time Jobs Unit 3: Successful Businesses,…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)