Dữ liệu biên mục

Sinh thái học môi trường (Tái bản có sửa chữa và bổ sung)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77645
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Nxb. Bách Khoa Hà Nội
Tình trạng vật lý: 320 tr.
Từ khóa: Sinh thái học môi trường , Ô nhiễm môi trường
Danh mục: Sách, Khoa học sự sống, Sinh thái học
Môn học: (7140213) Ngành Sư phạm Sinh học, (BIO6557) Sinh thái học môi trường (Environmental Ecology), (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Kiến thức cơ bản về cơ sở sinh thái học. Đặc điểm một số hệ sinh thái điển hình liên quan đến bảo vệ môi trường. Khái niệm, sinh vật chỉ thị, chỉ thị sinh học trong quan trắc các loại môi trường không khí, nước, đất, rừng ngập mặn. Những vấn đề về đa dạng sinh học và tuyệt chủng. Nghiên cứu sự ô nhiễm môi trường và các hệ quả sinh thái
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)