Dữ liệu biên mục

Một số vấn đề lý luận sử học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77521
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Hà, Văn Tân
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 393 tr.
Từ khóa: Lý luận lịch sử , Biên soạn lịch sử
Danh mục: Sách, Lịch sử, Nhân văn
Môn học: (7229010) Ngành Lịch sử, (HIS1150) Phương pháp luận sử học, (HIS2020) Lịch sử sử học, (HIS3078) Sử liệu học và các nguồn sử liệu  lịch sử Việt Nam, (7320303) Ngành Lưu trữ học, (ARO3020) Sử liệu học, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Vai trò của lý luận sử học đối với sự phát triển của khoa học lịch sử. Lý luận sử học là các lý thuyết soi sang cho việc nhận thức lịch sử và khôi phục lại quá khứ của các xã hội con người trong thời gian khác nhau. Lý luận lịch sử là lý thuyết cần thiết cho việc biên soạn lịch sử
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)