Dữ liệu biên mục

Phương pháp thống kê trong hải dương học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77508
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Phạm, Văn Huấn
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 133 tr.
Từ khóa: Hải dương học , Phương pháp thống kê , Khoa học biển
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường
Môn học: (NHDH) Ngành Hải dương học, (HMO3610) Phương pháp thống kê trong hải dương học, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách giới thiệu một cách tóm tắt những khái niệm , phương pháp cơ bản của lý thuyết thống kê toán học hay được sử dụng trong phân tích số liệu quan trắc hài dương học và được sắp xếp thành năm chương theo nhóm vấn đề. Đầu mỗi chương thường ôn lại những khái niệm và công thức cơ bản từ toán học thống kê, sau đó giới thiệu sự ứng dụng thông qua các thí dụ để rèn luyện thói quen hiểu ý nghĩa thực tế của khái niệm và kỹ năng thực hành tính toán cụ thể của sinh viên. Cuối mỗi chương có phụ lục gồm các đoạn mã chương trình m áy tính chính là nhàm mục đích đó. Những thí dụ ứng dụng phương pháp thống kê trong hải dương học chưa bao quát hết những vấn đề hải dương học thống kê, mới chỉ giới thiệu ở mức độ giúp cho sinh viên bước đầu biết áp dụng các khái niệm và phương pháp, tính toán đúng theo các công thức liên quan, chưa dành chú ý nhiều đến cách đặt vấn đề, lý giải kết quả phân tích và ý nghĩa thực tế của mồi bài toán. Nội dung sách cũng chưa bao gồm những kết quả nghiên cứu biển và đại dương theo hướng thống kê trong hải dương học trên thế giới và ở Việt Nam . Sinh viên ngành hải dương học sẽ thấy những khía cạnh này trong các môn học cơ sở khác của ngành như hài dương học khu vực, thông tin và dự báo khí tượng thủy văn biển, thủy triều, sóng...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)