Dữ liệu biên mục

Công nghệ Enzym
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77478
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Tình trạng vật lý: 321 tr.
Từ khóa: Enzym, Công nghệ Enzym, Sinh học
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa sinh học
Môn học: (NCNSH) Ngành Công nghệ sinh học, (BIO3309) Công nghệ protein-enzyme, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1: Công nghệ thu chế phẩm enzym Chương 2: Enzym cố định (enzym không hòa tan) Chương 3: Động học phản ứng enzym, …
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)