Dữ liệu biên mục

Business Ethics and Leadership from an Eastern European, Transdisciplinary Context
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77446
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 172 p
Từ khóa: Business,  Leadership,  Globalization,  Markets,  Business ethics,  Business and Management
Danh mục: Sách, Đạo đức học, Nhân văn
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book aims to provide insight into the fields of business and leadership by examining the role of ethics in these areas. The papers in this book derive from the 2014 Annual Griffiths School of Management International Conference, organized by Emanuel University of Oradea, Romania, where academics and practitioners interacted and discussed current insights and research in the different dimensions of business ethics and leadership. This resulting book offers empirical and theological research on ethics, business and leadership from a transdisciplinary and knowledge- based context.
Tóm tắt theo mục lục: Contents: Preface. Chapter 1 Lean Operations and Business Purposes. Chapter 2 Spiritual Leadership. Chapter 3 Current Trends on the Private Medical Market in Romania. Chapter 4 Customer Perception of Yield Management Practices. Chapter 5 The Power of
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)