Dữ liệu biên mục

Lịch sử tư tưởng triết học Ấn Độ cổ đại (Tái bản lần thứ hai)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77310
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Doãn, Chính
Thông tin xuất bản: Chính trị Quốc gia
Tình trạng vật lý: 372 tr.
Từ khóa: Triết học, Lịch sử, Ấn Độ, Cổ đại
Danh mục: Sách, Nhân văn, Triết học
Môn học: (7310608) Ngành Đông phương học, (ORS1104) Lịch sử tư tưởng phương Đông, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách đã tái hiện lại và cho thấy quá trình phát triển của triết học Ấn Độ cổ đại là quá trình đấu tranh, tranh luận triết lý khá sôi động và gay gắt giữa các trường phái triết học mang tính duy vật, vô thần với các môn phái triết học tôn giáo duy tâm như triết lý Veda, Upanishad, giáo lý đạo Bàlamôn, triết học Védanta, nhằm phủ nhận tư tưởng suy tôn Thượng đế....
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)