Dữ liệu biên mục

New Cutting EDGE Pre Intermediate Student's Book and workbook : with key
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77293
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Từ điển Bách khoa
Tình trạng vật lý: 353 p.
Từ khóa: Tiếng Anh Nghe hiểu, Tiếng Anh Giao tiếp, Pre Intermediate, Workbook
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7310608) Ngành Đông phương học, (FLF1106) Tiếng Anh cơ sở 2, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Answer key Modunle 15 : Modunle 1 : Leisure and liíestyle Modunle 2 : Important firsts Module 3 At rest, at work Module 4 Special occasions,...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)