Dữ liệu biên mục

Ngữ pháp thực hành dùng cho IELTS = Cambridge Grammar For IELTS with answers
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77288
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Hopkins, Diana
Thông tin xuất bản: Từ điển Bách khoa
Tình trạng vật lý: 274 p.
Từ khóa: English language  Grammar  Problems, exercises, Tiếng Anh Động từ
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7310608) Ngành Đông phương học, (ORS3300) Tiếng Anh nâng cao 2, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cambridge Grammar for lELTS provides comprehensive coverage of the grammar needed for the test and gives you the chance to hear grammar being used in different situations, as well as offering plenty of test practice. • Presents grammar in a listening context • Contains clear and reliable grammar explanations with lots of examples? • Encourages analysis of the language • Practises a range of lELTS test tasks from the Academic and General Training Reading, Writing and Listening papers
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)