Dữ liệu biên mục

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh (Tái bản lần thứ 3)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77274
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Dy Niên
Thông tin xuất bản: Chính trị Quốc gia
Tình trạng vật lý: 352 tr.
Từ khóa: Hồ Chí Minh, Ngoại giao
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Hồ Chí Minh học
Môn học: (52310302) Ngành Nhân học, (7320205) Ngành Quản lý thông tin, (POL1001) Tư tưởng Hồ Chí Minh, (7220104) Ngành Hán Nôm, (7320101) Ngành Báo chí, (POL1001) Tư tưởng Hồ Chí Minh, (POL1001) Tư tưởng Hồ Chí Minh, (7229030) Ngành Văn học, (POL1001) Tư tưởng Hồ Chí Minh, (52220301) Ngành Triết học, (POL1001) Tư tưởng Hồ Chí Minh, (7229010) Ngành Lịch sử, (POL1001) Tư tưởng Hồ Chí Minh, (HIS3031) Đường lối đối ngoại của Đảng qua các thời kì lịch sử, (7310601) Ngành Quốc tế học, (POL1001) Tư tưởng Hồ Chí Minh, (7310613) Ngành Nhật Bản học, (POL1001) Tư tưởng Hồ Chí Minh, (7310301) Ngành Xã hội học, (POL1001) Tư tưởng Hồ Chí Minh, (7320201) Ngành Thông tin - thư viện, (POL1001) Tư tưởng Hồ Chí Minh, (7310401) Ngành Tâm lí học, (POL1001) Tư tưởng Hồ Chí Minh, (7810103) Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, (POL1001) Tư tưởng Hồ Chí Minh, (7320108) Ngành Quan hệ công chúng, (POL1001) Tư tưởng Hồ Chí Minh, (7810201) Ngành Quản trị khách sạn, (POL1001) Tư tưởng Hồ Chí Minh, (7340406) Ngành Quản trị văn phòng, (POL1001) Tư tưởng Hồ Chí Minh, (7310620) Ngành Đông Nam Á học, (POL1001) Tư tưởng Hồ Chí Minh, (7310608) Ngành Đông phương học, (POL1001) Tư tưởng Hồ Chí Minh, (7229009) Ngành Tôn giáo học, (POL1001) Tư tưởng Hồ Chí Minh , (7310630) Ngành Việt Nam học, (7310201) Ngành Chính trị học, (POL1001.) Tư tưởng Hồ Chí Minh, (POL3005) Chính sách đối ngoại của Việt Nam, (   POL1001)    Tư tưởng Hồ Chí Minh, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (7760101) Ngành Công tác xã hội, (POL1001) Tư tưởng Hồ Chí Minh, (NHANHOC_TK) Tài liệu tham khảo, (POL10011) Tư tưởng Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Chương thứ nhất giới thiệu khái quát nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao. Chương thứ hai trình bày hệ thống các nguyên lý, luận điểm, quan điểm và quan niệm của Hồ Chí Minh vế các vấn đề thế giới, thời đại và quan hệ quốc tế, về đường lối quốc tế, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Ngoại giao Việt Nam... Chương thứ ba nêu bật những phương pháp, phong cách và nghệ thuật đặc sắc trong hoạt động quốc tế và ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương thứ tư nêu lên một số suy nghĩ và ý kiến của tác giả về việc vận dụng tư tưởng, phương pháp, phong cách và nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế của nước ta trong giai đoạn mới và sự cần thiết phải từng bước tiến tới xây dựng một hệ thống lý luận ngoại giao và trường phái ngoại giao Việt Nam đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đối ngoại ngày càng cao của đất nước
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)