Dữ liệu biên mục

<777=Bảy trăm bảy mươi bảy> khái niệm ngôn ngữ học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77251
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Thiện Giáp
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 518 tr.
Từ khóa: Ngôn ngữ học, Thuật ngữ
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7140233) Ngành Sư phạm Tiếng Pháp, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (SPTP_TK) Tài liệu tham khảo, (FRE2042) Ngôn ngữ học xã hội
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách định nghĩa, giải thích 777 khái niệm thuộc các lĩnh vực của ngôn ngữ học hiện đại
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)