Dữ liệu biên mục

Thực tập hóa học dầu mỏ
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77188
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 244 tr.
Từ khóa: Hóa dầu , Hóa học , Kỹ thuật hóa học
Danh mục: Sách, Hóa học, Kỹ thuật hóa học
Môn học: (NCHKTH) Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, (CHE3200) Thực tập hoá dầu , (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Các sản phẩm dầu và chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của chúng Thực hành các phương pháp xác định chỉ tiêu kỹ thuật sản phẩm dầu Chuyển hóa hóa dầu
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)