Dữ liệu biên mục

Giáo trình ngôn ngữ học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77179
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Thiện Giáp
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 520 tr.
Từ khóa: Giáo trình, Ngôn ngữ học
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7140233) Ngành Sư phạm Tiếng Pháp, (7220104) Ngành Hán Nôm, (LIN1103) Việt ngữ học đại cương, (7229030) Ngành Văn học, (LIN1103) Việt ngữ học đại cương, (7229020) Ngành Ngôn ngữ học, (LIN1103) Việt ngữ học đại cương , (LIN3092) Ngữ âm học và Từ vựng học tiếng Việt, (LIN4059) Những vấn đề cơ bản của Ngôn ngữ Việt Nam và Ngôn ngữ học ứng dựng , (7310630) Ngành Việt Nam học, (LIN1103) Việt ngữ học đại cương, (VLC3060) Từ vựng tiếng Việt, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (SPTP_TK) Tài liệu tham khảo, (FRE2042) Ngôn ngữ học xã hội
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Bản chất và chức năng của ngôn ngữ Nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ Ngôn ngữ với tư duy và văn hóa Các ngôn ngữ trên thế giới Chữ viết
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)