Dữ liệu biên mục

Một số phương tiện biểu đạt nghĩa tình thái trong tiếng Anh và tiếng Việt : Sách chuyên khảo phục vụ đào tạo đại học và sau đại học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76974
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Võ, Đại Quang
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 208 tr.
Từ khóa: Ngôn ngữ học so sánh, Tiếng Anh Ngữ nghĩa học, English language Semantics, English language
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Cuốn sách có 5 chương: Chương 1. Phần mở đầu Chương 2. Cơ sở lý luận Chương 3. Phương tiện tình thái tiếng anh chi phối phản ứng ngôn từ trong cảnh huống giao tiếp và các biểu thức tương đương trong tiếng việt: Những tương đồng và khác biệt Chương 4. Phương tiện tình thái với vai giao tiếp trong tiếng anh và các cách diễn đạt tương đương trong tiếng việt: Những tương đồng và khác biệt Chương 5. Một số kết luận
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)