Dữ liệu biên mục

Sinh học phân tử
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76967
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Võ, Thị Thương Lan
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 203 tr.
Từ khóa: Cấu trúc Gen, Di truyền, Phân tử AND, Tế bào
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa sinh học
Môn học: (NCNSH) Ngành Công nghệ sinh học, (BIO2201) Sinh học phân tử, (NSHDHKHTN) Ngành Sinh học, (BIO3509) Thực hành sinh học phân tử, (7720101) Ngành Y khoa, (BIO2201) Sinh học phân tử, (52720401) Ngành Dược học, (BIO2201) Sinh học phân tử, (7720501) Ngành Răng Hàm Mặt, (BIO2201) Sinh học phân tử, (52520401) Ngành Vật lý kỹ thuật, (EPN3002) Công nghệ ADN tái tổ hợp, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Cuốn sách có 6 chương: Chương 1. Cấu trúc Genome Chương 2. Cấu trúc và hoạt động của gen Chương 3. Các cơ chế sửa chữa và tổng hợp ADN Chương 4. Tái tổ hợp di truyền Chương 5. ADN tái tổ hợp Chương 6. Vận chuyển protein trong tế bào
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)