Dữ liệu biên mục

Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76966
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Lưu, Đức Hải; Nguyễn, Ngọc Sinh
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 338 tr.
Từ khóa: Môi trường, Phát triển bền vững, Quản lý môi trường, Environmental impact analysis, Environmental engineering
Danh mục: Sách, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường, Khoa học môi trường
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (GEO2306) Quản lý và đánh giá tác động môi trường, (7310105) Ngành Kinh tế Phát triển, (INE3040) Quản lý môi trường , (7310301) Ngành Xã hội học, (SOC3015) Xã hội học môi trường, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo, (KTPT) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Cuốn sách có 8 chương: Chương I. Các khái niệm chung về phát triển bền vững Chương II. Định lượng hóa sự phát triển bền vững Chương III. Các nhóm mục tiêu trong phát triển bền vững Chương IV. Phát triển bền vững ở Việt Nam Chương V. Những vấn đề chung về quản lý môi trường Chương VI. Các công cụ luật pháp trong quản lý môi trường Chương VII. Phân tích, đánh giá và quy hoạch môi trường Chương VIII. Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)