Dữ liệu biên mục

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội (1946 1969)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76930
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Chính trị Quốc gia
Tình trạng vật lý: 288 tr.
Từ khóa: Quốc hội, Hồ Chí Minh, Lịch sử, Việt Nam
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Hồ Chí Minh học
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)