Dữ liệu biên mục

Đọc và chiến thuật đọc hiểu văn bản trong nhà trường phổ thông
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76846
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Phạm, Thị Thu Hương
Thông tin xuất bản: Đại học Sư phạm
Tình trạng vật lý: 238 tr.
Từ khóa: Khoa học giáo dục, Đọc, Đọc hiểu, Văn bản
Danh mục: Sách, Giáo dục, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (7140217) Ngành Sư phạm Ngữ văn, (TMT1006) Chương trình và Phương pháp dạy học Ngữ Văn, (1) Học tập - Nghiên cứu - Sáng tạo - Viết, (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Phần 1: Đọc và hiểu văn bản Phần 2: Một số chiến thuật đọc hiểu và hiểu văn bản Phần 3: Văn dùng chiến thuật đọc hiểu vào thiết kế bài học
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)