Dữ liệu biên mục

Physical Chemistry: A molecular Approach
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76682
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: McQuarrie, Donald A. ; Simon, John D.
Thông tin xuất bản: University Science Books
Tình trạng vật lý: 1382 p.
Từ khóa: Hóa học , Hóa học vật lý , Dược phẩm
Danh mục: Sách, Hóa học, Hóa lý
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (CHE1083) Hóa lý 1, (CHE1085) Thực tập hóa lý 2 - phần 1, (CHE2008) Thực tập hóa lý 2 – phần 2, (NCHKTH) Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, (CHE3130) Nhiệt động học các quá trình công nghệ hóa học , (NHH) Ngành Hóa học, (CHE3197) Nhiệt động học thống kê, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1997
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: We certainly agree with this last sentence of Professor Sm ith’s. The fact is, however, that every year thousands upon thousands of students take and pass physical chemistry, and many of them really enjoy it. You may be taking it only because it is required by your major, but you should be aware that many recent developments in physical chemistry are having a major impact in all the areas of science concerned with the behavior of molecules. For example, in biophysical chemistry, the application of both experimental and theoretical aspects of physical chemistry to biological problems has greatly advanced our understanding of the structure and reactivity of proteins and nucleic acids. The design of pharmaceutical drugs, which has seen great advances in recent years, is a direct product of physical chemical research
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)