Dữ liệu biên mục

Feedback control of dynamic systems (6th ed.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76664
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Franklin, Gene F. ; Powell, J. David ; Emami Naeini, Abbas
Thông tin xuất bản: Pearson
Tình trạng vật lý: 836 p.
Từ khóa: Feedback control systems , Hệ thống phản hồi , Kỹ thuật điều khiển tự động
Danh mục: Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật, Kỹ thuật công nghiệp
Môn học: (02TDCNH) Ngành Công nghệ hàng không vũ trụ, (52520214) Ngành Kỹ thuật máy tính, (52510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông , (7510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông chất lượng cao TT23, (02TDKTR) Ngành Kỹ thuật Robot, (ELT3051) Kỹ thuật điều khiển, (ELT3051) Kỹ thuật điều khiển, (ELT3051) Kỹ thuật điều khiển, (ELT3051) Kỹ thuật điều khiển, (ELT3051) Hệ thống Điều khiển, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: 1. Overview and Brief History of Feedback Control 2. Dynamic Models 3. Dynamic Response 4. First Analysis of Feedback 5. Root Locus Design Method 6. Frequency Response Design Method 7. State Space Design 8. Digital Control 9. Nonlinear Systems 10. Control System Design: Principles and Case Studies Appendix A : Laplace Transforms Appendix B : Solutions to the Review Questions Appendix C : MATLAB Commands.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)