Dữ liệu biên mục

Thực hành sinh học trong trường phổ thông
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76499
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 332 tr.
Từ khóa: Sinh học, Thực hành sinh học, Tế bào học, Hóa sinh học, Vi sinh vật học, Di truyền học
Danh mục: Sách, Khoa học sự sống, Khoa học sự sống nói chung
Môn học: (NSHDHKHTN) Ngành Sinh học, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (THPTCKHTN) Trường THPT Chuyên KHTN, (CKHTNS) Tủ sách chuyên Sinh học
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Sách "Thực hành Sinh học trong trường phổ thông" do tập thể các giảng viên khoa Sinh học của trường Đại học Sư phạm Hà Nội - những người đã nhiều năm dạy thực hành và gân bó với chương trình sinh học phổ thông biên soạn, nhâm mục đích đáp ứng yêu cầu dạy và học thực hành sinh học trong các trường phổ thông đong được quan tâm và thực hiện trên cà nước. Sách cung cấp những nội dung và phương pháp thực hành sinh học phù hợp với nôi dung sinh học đang dạy trong chương trình phổ thông. Sách gốm 10 phẩn với các nội dung thực hành vể Tế bào học, Hoá sinh học, Vi sinh vật học, Di truyền học, Thưc vật học, Sinh lý thực vật học, Động vật học, Sinh lý động vật học, Sinh thái học và Phương pháp dạy học.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)