Dữ liệu biên mục

Lịch triều hiến chương loại chí. Tập 5, Binh chế chí Văn tịch chí Bang giao chí
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76416
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Phan, Huy Chú
Thông tin xuất bản: Nxb. Trẻ
Tình trạng vật lý: 519 tr.
Từ khóa: Việt Nam , Lịch sử , Địa lý lịch sử , History
Danh mục: Sách, Lịch sử, Nhân văn
Môn học: (7220104) Ngành Hán Nôm, (SIN3005) Văn bản học Hán Nôm, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)