Dữ liệu biên mục

新HSK考试辅导教程 5级
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76364
Mã ngôn ngữ: zh
Thông tin xuất bản: 高等教育出版社
Tình trạng vật lý: 245 页
Từ khóa: 汉语 对外汉语教学 水平考试 自学参考资料 HSK , Tiếng Trung Quốc Dạy và học
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7220204) Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (NNTQ_TK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)