Dữ liệu biên mục

Simple Tools and techniques for enterprise risk management
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 75753
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Chapman, Robert J.
Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons
Tình trạng vật lý: 472 p.
Từ khóa: Rish management , Quản trị rủi ro , Risk management , Risk , Uncertainty Decision making
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book is written for a num ber of audiences: the com petent practitioners who may be looking to broaden their approach; board members; non-executive directors who want to become more familiar with the processes and concepts of enterprise risk management; company risk directors; project risk m anagem ent practitioners wishing to extend their skills; business analysts; change agents; and graduate and undergraduate students. Different parts of the book are aimed at different audiences as described below.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)