Dữ liệu biên mục

Mô học (xuất bản lần 3, có bổ sung, sửa chữa)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 75744
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Trường Đại học Y Hà nội
Tình trạng vật lý: 743 tr.
Từ khóa: Y học , Mô học ,
Danh mục: Sách, Y học, Giải phẫu, tế bào học, mô học người
Môn học: (NCNSH) Ngành Công nghệ sinh học, (BIO2211) Mô học , (NSHDHKHTN) Ngành Sinh học, (BIO3411) Mô học, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Mở đầu – Phương pháp kỹ thuật nghiên cứu Tế bào và mô học Tế bào Biểu mô Mô liên kết chính thức mô sụn, mô xương
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)