Dữ liệu biên mục

Dụng học Việt ngữ
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 75596
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Thiện Giáp
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 234 tr.
Từ khóa: Ngôn ngữ, Dụng học, Việt ngữ, Diễn ngôn,
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (01MC) Môn chung, (TMT1001) Lí luận và công nghệ dạy học, (7220104) Ngành Hán Nôm, (LIN2033) Dẫn luận ngôn ngữ học, (7229030) Ngành Văn học, (LIN1103) Việt ngữ học đại cương, (7229020) Ngành Ngôn ngữ học, (LIN2033) Dẫn luận ngôn ngữ học , (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Tác giả đã bỏ ra khá nhiều thời gian để bàn về cấu trúc thông tin, trình bày cách hiểu, cách vận dụng của mình về những khái niệm dùng ở địa hạt phân tích văn bản như: ngữ vực, trường diễn ngôn, tính chất diễn ngôn, phương thức diễn ngôn…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)