Dữ liệu biên mục

Cơ sở sinh thái học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 75135
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Vũ, Trung Tạng
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 264 tr.
Từ khóa: Dân số, hệ sinh thái, Quần thể sinh vật, Quần xã sinh vật, Sinh quyển, Sinh thái học, Tài nguyên
Danh mục: Sách, Khoa học sự sống, Sinh thái học
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (EVS2307) Sinh thái môi trường, (EVS4070) Thực tập thực tế, (HMO3604) Sinh học và sinh thái biển, (NKHMT) Ngành Khoa học Môi trường, (BIO1061) Sinh học đại cương, (NKHD) Ngành Khoa học đất, (EVS3321) Sinh thái đất, (NCNSH) Ngành Công nghệ sinh học, (BIO3231) Sinh học và sinh thái học động vật có xương sống, (NKTDC) Ngành Kỹ thuật địa chất, (GLO3060) Địa chất sinh thái, (GLO3131) Sinh thái học, (NSHDHKHTN) Ngành Sinh học, (BIO3507) Cơ sở sinh thái học, (BIO3518) Thực nghiệm sinh thái học, (7720101) Ngành Y khoa, (BIO1059) Sinh học đại cương, (52720401) Ngành Dược học, (BIO1059) Sinh học đại cương, (7720501) Ngành Răng Hàm Mặt, (BIO1059) Sinh học đại cương, (7140213) Ngành Sư phạm Sinh học, (BIO6557) Sinh thái học môi trường (Environmental Ecology), (7229010) Ngành Lịch sử, (HIS3048) Văn hoá và Môi trường, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (QHT95) Ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản
Năm xuất bản: 2000
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Lời mở đầu Bài mở đầu Chương I. Các mối quan hệ tương tác giữa cơ thể và môi trường Chương II. Quần thể sinh vật (Population) Chương III. Quần xã sinh vật (Community) Chương IV. Hệ sinh thái (Ecosystem) Chương V. Sinh quyển và các khu sinh học (Biome) Chương VI. Dân số. Tài nguyên và môi trường
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)